Türkiye'nin Dijital Oyun Turizminin İncelenmesi
Türkiye'nin Dijital Oyun Turizminin İncelenmesi
16 Ocak 2022
Emre Ölmez

DİJİTAL EŞİTSİZLİK VE DİJİTAL İHRACAT ÜZERİNE TÜRKİYE’NİN DİJİTAL OYUN TURİZMİNİN İNCELEMESİ

Kısa Bir Özet

Şüphe yok ki küreselleşmenin etkisi ile her açıdan değişen dünyada teknoloji, toplumların kaderini belirleyici en önemli faktör haline gelmiştir. Ekonomi, siyaset, sanat, spor ve diğer tüm alanlar hızla dijitalleşmekte, yeni iş alanları ve gelir kapıları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, günümüzde sadece teknolojik altyapıya sahip olmak değil teknolojiyi kullanma becerisi bir ülkenin diğer ülkeden, bir bölgenin diğer bölgeden veya bir bireyin diğer bir bireyden farklı olarak artı değer yaratmasının ilk koşulu olmaktadır. Bu koşul, dijital eşitsizlik olarak kavramsallaştırılan bir konuyu hem akademik dünyanın hem de gündelik konuların gündemine sokmaktadır. Dijitalleşmeyi başaran ülkeler ya da kişiler ile dijitalleşmeyi başaramayan ve çağın gereksinimlerine adaptasyon sağlayamayan ülkeler ve kişiler arasındaki uçurum, tarih boyunca yaşanan eşitsizliklerin içerisinde en korkutucu boyuta ulaşma potansiyeli ile bizi karşı karşıya getirmektedir. Tabii, diğer bir açıdan bakarsak bu potansiyelin korkutucu olmakla birlikte muhteşem kazançlar sağlama gibi avantajı da içerisinde taşıma özelliğini görebiliriz. Bu nedenle bu blog yazısında, Türkiye’nin diğer ülkelere göre dijitalleşmedeki ve dijital oyun turizmindeki yerini inceleyeceğiz. 

Giriş

Bilindiği üzere ve yaşandığı üzere, 1980'ler ile birlikte küreselleşme büyük bir hız kazanarak eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Ekonomik, siyasi ve teknolojik anlamda yaşanan bu değişimleri en çok etkileyen parametre ise kuşkusuz teknoloji olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin zincirlerinden koparak inanılmaz bir hız kazanması ve veri iletim maliyetlerinin ucuzlaması, ülkeler ve bireyler arasındaki teknolojiyi kullanım becerilerinin dengelendiği izlenimini vermektedir ancak son 40 yılı aşkın bir süredir yaşanan hızlı teknolojik değişimler ve gelişmelerden her ülke, her bölge ya da birey aynı ölçüde faydalanamamakta; ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel farklar eşitsizliğe sebep olmaktadır. Bu sorun, internetin dünya genelinde yaygınlaşmasıyla 90’lar itibariyle dünyanın "Dijital Eşitsizlik", "Dijital Bölünme" ve "Sayısal Uçurum" gibi adlarla anılan bir soruna odaklanmasını gerekli kılmıştır. 

Nedir Bu Dijital Eşitsizlik?

Dijital eşitsizlik kavramı, 1980’li yılların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Bilgi iletişim teknolojilerine sahiplik bağlamında yaşanan eşitsizliklere dayanarak ortaya çıkmıştır. Bilgi iletişim teknolojilerinin yeni formlarına erişimi olanlar ile olmayanlar arasındaki farklılıktır (van Dijk, 2006). Günümüzde ise dijital eşitsizlik kavramı Bilgi iletişim teknolojilerine sahiplikten çok daha fazla sorun ile özdeşleştirilmektedir. En genel hali ile farklı sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin, firmaların veya ülkelerin Bilgi iletişim teknolojilerine erişimde ve kullanımında yaşadığı eşitsizlik olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2001, s. 5). OECD’nin yaptığı bu tanım dijital eşitsizlik kavramını çok yönlü olarak genişletmekte; bilgisayar sahipliği, internet erişim imkânı, mobil cihaz sahipliliği, e-ticaret işlemleri gibi parametreler ile ölçülmektedir (Fidan ve Şen, 2015). Ayrıca dijital eşitsizliğin yatay ve dikey eşitsizlik olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri kullananlar ile kullanmayanlar arasındaki dijital eşitsizlik dikey, Bilgi iletişim teknolojilerini kullananlar arasındaki dijital eşitsizlik ise yatay eşitsizlik olarak nitelendirilmektedir (Sedimo, Bwalya ve Plessis, 2011). Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Bilgi iletişim teknolojilerinin maliyetlerinin ucuzlaması ile Bilgi iletişim teknolojilerine erişimdeki farkın azaldığı düşünülürse, yaşanan rekabetin belirleyici sonuçları, ülkeler ya da bireyler arasındaki yatay eşitsizlik farkının ne kadar fazla azalacağı veya artacağına bağlı olarak değişmektedir.

Peki Bu Dijital Eşitsizliği Nasıl Ölçeceğiz ?

Dijital eşitsizlik, kavramın genişliğinden ve kavramı etkileyen birçok etken bulunduğundan dolayı üzerinde tam bir uzlaşıya ulaşılmış bir kavram olamamakta; bu sebeple dijital eşitsizliğin ölçülmesi de zorlaşmaktadır. Bu durumu Öztürk (2005) şu şekilde açıklamaktadır:

“Dijital eşitsizliğin ölçülmesi, özellikle ülkeler açısından ele alındığında, daha karmaşık hale gelmekte ve genellikle her araştırmacı kendi metodolojisini oluşturmak zorunda kalmaktadır. Henüz uygulanan metodoloji konusunda fikir birliği oluşmasa da, sayısal (dijital) ekonomi ve sayısal (dijital) uçurumun ölçülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası bir çok kurum çalışmada bulunmaktadır” (s. 114).

Dijital eşitsizliğin ölçülmesi üzerine ortaya çıkan bu metadoloji farklılıklarını ortadan kaldırmak adına bazı uluslararası kuruluşlar oluşturdukları endeksler ile çalışmalar yapmaktadırlar. “Ülkelerin ICT yönünden gelişim düzeylerini ölçmek amacıyla uluslararası kuruluşlar tarafından birçok endeks hesaplanmaktadır. Bu endekslerin en önemlilerinden birisi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından geliştirilen ICT Gelişim Endeksi diğeri ise Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından geliştirilen Ağa Hazırlık Endeksi (Networked Readiness Index-NRI)’dir” (Kalaycı, 2013, s. 148-149).

BİT Gelişim Endeksi (IDI)

“Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU- International Telecommunication Union) tarafından Bilgi iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri gözlemlemek ve bu ülkeler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla oluşturulmuştur. 2008 yılından itibaren oluşturulan ve her yıl yayımlanan bu endeks 176 ülkeyi kapsamakta, 3 alt endeks ve 11 göstergeden hesaplanmaktadır (Erten, 2019, s.17).” ITU değerlendirmesine göre; yüksek performans gösteren ülkelerde, yenilikçiliği teşvik eden rekabet gücü yüksek BİT pazarlarının var olduğu kabul edilmektedir (Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 2016).

Konu (Ağırlık)

GÖSTERGE

 

AĞIRLIK (%)

BİT Erişimi

(%40)

100 kişi başına düşen sabit telefon aboneliği

20

 

100 kişi başına düşen mobil telefon aboneliği

20

 

İnternet kullanıcısı başına düşen uluslararası internet bant genişliği (bit/s)

20

 

Bilgisayar kullanılan hane oranı (%)

20

 

İnternet erişimine sahip hane oranı (%)

20

BİT Kullanımı (%40)

İnternet kullanan birey oranı

33

 

100 kişi başına düşen sabit geniş bant internet aboneliği

33

 

100 kişi başına düşen kablosuz geniş bant internet aboneliği

33

BİT Yetenekleri (%40)

Ortalama okullaşma yılı

33

 

Ortaöğretimde brüt okullaşma oranı (%)

33

 

Yükseköğretimde brüt okullaşma oranı (%)

33

 

Tablo 1: BİT (IDI)-Gelişim Endeksi Değerleri


 

Kaynak: BİT Gelişmişlik Raporu [ITU] (2017)


 

Ağa Hazırlık Endeksi (NRI)

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Ağa Hazırlık Endeksi Raporu’nu ilk olarak 2001-2002 döneminde hazırlamıştır. İlk raporda endeks hesaplaması için uygulanan yöntem farklı iken, 2003-2004 döneminde yeni bir yöntem uygulanmaya başlanmıştır. Bu endeks hesaplama yöntemi, bugüne kadar süregelen iyileştirmelerle günün gereklerine daha çok yanıt verecek şekilde geliştirilmiştir (Kalaycı, 2013,s.151). WEF tarafından yayımlanan Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu’nda NRI vasıtasıyla elde edilen ülkelerin yüksek rekabete ve refaha ulaşabilmeleri için gerekli olan bilgi iletişim teknolojilerine ulaşabilmeleri ve üretebilmelerinde etkili olan yerel unsurlar, politikalar, kurumların inceleme sonuçları yer almaktadır. Kapsadığı 139 ekonominin her biri için sosyo-ekonomik kalkınma için bilgi iletişim teknolojilerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak öncelikli alanların tanımlanmasına izin vermektedir (Erten, 2019, s. 19). NRI, dört ana kategori, 10 alt kategori ve 53 farklı göstergeden oluşmaktadır (Dünya Ekonomik Forumu [WEF], 2016).

Tablo 2: Ağa Hazırlık Endeksinin Yapısı

 

Ağa Hazırlık

Endeksi (NRI)

Çevre

Politik ve düzenleyici çevre

   

İş ve yenilikçi çevre

 

Hazır Olma

Altyapı ve dijital içerik

   

Karşılanabilirlik

   

Beceri

 

Kullanım

Bireysel kullanım

   

İş kullanımı

   

Kamu kullanımı

 

Etki

Ekonomik etkiler

   

Sosyal etkiler


 

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu [WEF]

Endeks hesaplanırken öncelikle veriler 1 ile 7 arasında bir puanlamaya dönüştürülür. Daha sonra her bir alt endeks kendisini oluşturan verilerin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Son olarak NRI değeri kendisini oluşturan 4 alt endeksin ortalaması alınarak belirlenir (Karaata, 2012, s. 6-8). NRI değeri 7’ye yaklaştıkça ülkelerin bilgi iletişim teknolojileri konusunda gelişmiş, 1’e yaklaştıkça bilgi iletişim teknolojileri konusunda ülkelerin geri de kalmış olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 2013).

 

  BİT Gelişim Endeksi ve Ağa Hazırlık Endeksinde Türkiye

Tablo 3: Türkiye’nin 2017 Yılına BİT-Gelişim Endeksi ve Alt Endeks Değerleri

Genel Endeks

Erişim Alt Endeks

Kullanım Alt Endeks

Yetenek Alt Endeks

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

67

6.08

78

6.30

73

4.92

40

7.97


 

Tablo 4: BİT (IDI)-Gelişim Endeksinde Türkiye

Ülkeler

2017

2016

 

Sıra

Puan

Sıra

Puan

İzlanda

1

8.98

2

8.78

Güney Kore

2

8.85

1

8.80

İsviçre

3

8.74

4

8.66

Danimarka

4

8.71

3

8.68

Birleşik Krallık

5

8.65

5

8.53

Hong Kong, Çin

6

8.61

6

8.47

Hollanda

7

8.49

10

8.40

Norveç

8

8.47

7

8.45

Lüksemburg

9

8.47

9

8.40

Japonya

10

8.43

11

8.32

Almanya

12

8.39

13

8.20

Amerika Birleşik Devletleri

16

8.18

15

8.13

Türkiye

67

6.08

72

5.66

Çad

174

1.27

174

1.06

Orta Afrika Cumhuriyeti

175

1.04

176

0.89

Eritre

176

0.96

175

0.96

 

Kaynak:International Telecommunication Union [ITU], (2018)

BİT gelişim endeksi (IDI)’de ilk sırayı İzlanda alırken ardından sırası ile Güney Kore, İsviçre ve Danimarka gelmektedir. Türkiye’nin 2017 yılı itibari ile olan konumu yetenek alt endeksi açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin konumu nispeten iyi durumda değerlendirilmekteyken erişim ve kullanım alt endekslerinde ise mevcut durumu Dünya ile güçlü bir şekilde rekabet etmek için yeterli değildir.

Tablo:5 Ağa Hazırlık Endeksi (NRI)’nde Türkiye

Sıra-Ülke

Değer

2015 sırası

1. Singapur

6.0

1

2. Finlandiya

6.0

2

3. İsveç

5.8

3

4. Norveç

5.8

5

5. ABD

5.8

7

6. Hollanda

5.8

4

7. İsviçre

5.8

6

8. Birleşik Krallık

5.7

8

9. Lüksemburg

5.7

9

10. Japonya

5.6

10

15. Almanya

5.6

13

48. Türkiye

4.4

48

137. Haiti

2.5

137

138. Burundi

2.4

141

139. Çad

2.2

143

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu [WEF]

Tablo 5’te görüldüğü üzere ilk sırayı Singapur alırken 2. sıra Finlandiya’nın ve 3. sıra İsveç’indir. Türkiye Sıralamada 48. sıradadır. Sıralamada en kötü ülkeler ise Haiti, Burundi ve Çad’dır.

Dijital Oyunların Gelişimi

Dijital oyun sektörüne geçmeden önce dijital oyun kavramını kısaca açıklamak yerinde olacaktır. Fizik biliminde verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi (TDK, 2009) olarak tanımlanan ‘dijital’ kavramı ‘oyun’ kavramının tanımlayıcısı olarak kullanıldığında, oyunu oluşturan mantıksal ilişkileri içeren görsel verilerin bilgisayar monitörü, televizyon ekranı, cep telefonu ekranları, akışkan kristal ekranlar gibi çeşitli gösterim teknikleriyle ve çeşitli platformlar vasıtasıyla kullanıcıya yansıtıldığı oyunlara işaret etmektedir (Özhan, 2011, s. 22).

Dijital oyunların ortaya çıkışının ise 1958 yılında ortaya çıkan Tennis for Two adlı oyun ile başladığı kabul edilmektedir. Dijital oyunlar endüstrisinin tarihsel gelişim süreci beş farklı çağ kapsamında ele alınabilir:  (1) 1980’ler öncesi erken gelişim aşaması. (2) 1980’lerin ortası ile 1990’ların ortası arası büyüme aşaması.(3) 1990’ların sonuna kadar olan gelişme aşaması. (4) 2000-2005 dönemi olgunlaşma aşaması ve (5) 2005’ten günümüze ilerleme aşamasıdır (O’Hagan ve Mangiron, 2013).

Dijital Oyun Sektörü

Dijital oyun sektörü son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olmuştur. Akıllı telefonların, tabletlerin ve konsolların ucuzlaması ve yaygınlaşması, mobil yazılımlar ile kodlanan uygulamaların her yaşa hitap etmesi ve internet yayıncılığının dünya genelinde ilgi çekmesi bu durumun sebepleri arasındadır. Son 20 yıl içerisinde doğan her insana “dijital yerli” deniyor olması da dijital oyun sektörünün gelecekte hızlanarak büyümesini çok olağan kılmaktadır. Bir de bütün bunlara COVİD-19 salgının başlayarak insanları sosyalleşmek için internet teknolojilerine daha fazla bağımlı kılması, hızlanmanın logaritmik bir şekilde sürmesini sağlamaktadır. 

Grafik 1: Dijital Oyun Pazarı Büyüklüğü

 

Kaynak: Newzoo.com

Grafik 2: Dijital Kopya ve Fiziki Satış Kıyaslaması  

Kaynak: guvenlioyna.org.tr

Grafik 3: Oyun Sektöründe Platformların Payları

 

Kaynak: Newzoo.com

 

Grafik 3: Ülkelere Göre Dijital Oyun Gelirleri 

Kaynak: Knoema.com

Ülkelere göre dijital oyun gelirlerine baktığımız zaman Çin yaklaşık 40 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’nin az farkla önünde dururken Japonya’nın ise 19 milyar dolar ile 3. sırada olduğunu görmekteyiz. Türkiye ise 878 milyon dolarlık gelir ile 18. sırada bulunmaktadır. Gelişmiş olarak kabul edilen ülkeler genel itibariyle ilk sıradayken “kırılgan beşli” olarak adlandırılan ülkelerden 4’ünün (Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Endonezya) birbirlerine olan yakınlığı dikkat çekmektedir.

Grafik 4:Dijital Oyun Gelirleri ile IDI ve NRI karşılaştırması

 

Velhasıl Kelam

Küresel oyun gelirleri ile BİT Gelişim Endeksi (IDI) ve Ağa Hazırlık Endeksi (NRI) sonuçları karşılaştırıldığında, dijital oyun gelirleri bakımından en çok gelir kazanan ülkeler ile ülkelerin endekslerdeki sıralamaları arasında özellikle ilk sıralarda bulunan ülkeler için bir tutarlılık gözükmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin kısa zaman içerisinde dijital eşitsizlik sorunlarına karşı kapsamlı çalışmalar yapması ve dijitalleşen dünyaya daha kolay bir şekilde adapte olması durumunda küresel oyun sektöründe daha yukarılara tırmanma ihtimali güçlenecektir. Dijital eşitsizlik ile ilgili atılacak adımların oyun sektörü ile ilgili gelişmelerden çok daha fazla gelişmeleri her alanda destekleyecek olması ise konun önemini daha da arttırmaktadır.

Son olarak, nispeten akademik özellikler içerdiğini düşündüğümüz bu blog yazısını desteklemek amacıyla kısaca kendimiz hakkında birkaç söz söylemek de yerinde olacaktır. Görüldüğü üzere, dijitalleşen dünyada dijital ürünler ortaya çıkarmak, milyar dolarlık hacimlere sahip yeni iş alanları ortaya çıkarırken, Dijital Uzmanı olarak Google’ın bizi başarı anlamında yüzde 3’lük bir dilimde konumlandırdığını ve bu sebeple Premier Partner olarak tanımladığını söylemek, dijital dünyada insanları heyecanlandıracak ürün ve hizmetleriniz için dijital reklam çalışması gerçekleştireceğiniz zaman bizi neden tercih etmeniz gerektiği konusunda anlamlı olacaktır.

Kaynakça

Erten, P. (2019). Dijital Bölünme. Uluslararası Eğitim ve Bilim Teknoloji Dergisi, 5(1), 17 Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/788887

Erten, P. (2019) Dijital Bölünme. Uluslararası Eğitim ve Bilim Teknoloji Dergisi,5(1), s.19 Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/788887

Fidan ve Şen (2015). Sayısal Bölünmenin Ölçülmesinde Gini Yaklaşımı: Türkiye’de Kentsel, Kırsal Ve Cinsiyet Açısından Sayısal Bölünme Düzeyleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 1108-1109. Erişim Adresi: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/8diger_sosyalbilimler/fidan_huseyin.pdf

International Technical Union, Information and Communication Development Index, (2018). Erişim Adresi: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html

Kalaycı, C. (2013). Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk Ve Uluslararası Ticaret. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 148-149. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30511

Kalaycı, C. (2013). Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk Ve Uluslararası Ticaret. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 151. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30511

Karaata, E.S. (2012), Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Yayımlanan (Bilişim Sektörü Perspektifinden) Birbiriyle Bağlantılı Olmaya (Şebekeler / Ağlar İçinde Olmaya) Hazırlık Endeksi Hakkında Bilgi Notu Bankası, TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Notlar, 3, 6-8. Erişim adresi: https://ref.sabanciuniv.edu/sites/ref.sabanciuniv.edu/files/not_skaraata_nre.pdf

Minako O’Hagan and Carmen Mangiron (2013). Game Localization: Translating for the global digital entertainment industry, John Benjamins Publishing Company, https://doi.org/10.1075/btl.106

OECD (2001), "Understanding the Digital Divide", OECD Digital Economy Papers, No. 49, OECD Publishing, Paris, 5. https://doi.org/10.1787/236405667766

Özhan, S. (2011). Dijital Oyunlarda Değerlendirme ve Sınıflandırma Sistemleri ve Türkiye Açısından Öneriler. Eğitim-Kültür Ve Araştırma Dergisi, 7(25), 22. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198034

Öztürk, L. (2005). “Türkiye’de Dijital Eşitsizlik: TÜBİTAK-BİLTEN Anketleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 24, 114. Erişim Adresi: http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi24/lozturk.pdf

Sedimo, N.C., Bwalya, K.J.& Du Plessis, T., 2011,‘Conquering the digital divide: Botswana and South Korea digital divide status and interventions’, SA Journal of Information Management 13(1), Art. #471, http://dx.doi.org/10.4102/sajim.v13i1.471

The Global Games Market Will Generate $152.1 Billion in 2019 as the U.S. Overtakes China as the Biggest Market. Erişim Adresi: https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest market/ Erişim Tarihi:06.10.2019

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu, (2016). Emo Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Raporu, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Yoksulluğu, 15. Erişim Adresi: http://www.emo.org.tr/ekler/dbea76742b0af10_ek.pdf

van Dijk, J. A. G. M. (2006). Digital divide research, achievements and  shortcomings. Poetics, 34, 221-222. doi:10.1016/j.poetic.2006.05.004

WEF (The World Economic Forum). The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. World Economic Forum, Geneva. Erişim Adresi: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf.

World's Top 100 Countries by Game Revenues erişim adresi: https://knoema.com/infographics/tqldbq/top-100-countries-by-game-revenues Erişim Tarihi: 06.10.2019

 

Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Başarıya ulaşmanız için bir form uzağınızdayız!

veya
uzman ekibimiz ile görüşün.

+90 850 304 12 02+90 232 332 14 04